คอลัมน์: ตรังเกมส์:กีฬาเขตสู่..ตรังเกมส์38

Thursday, August 27, 2009  05:23

          ธีรวัฒน์ กิตติชัยณรงค์…รายงาน

          จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรือเมืองทับเที่ยง เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ ที่ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตรังเป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก โดย พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นำพันธุ์ยางพารามาจากมาเลเซีย   มีอาณาเขต  ทิศเหนือ จดจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศใต้ จดจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน  ทิศตะวันออก จดจังหวัดพัทลุง ทิศตะวันตก จดจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน

          ประชากรในจังหวัดตรังส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน รองลงมาเป็นชาวไทย รวมไปถึงชาวมุสลิม คนกลุ่มนิกริโต และชาวเลในท้องถิ่นประชากรร้อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นชาวมุสลิมร้อยละ18.5 และศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.5 มี วัดทั้งหมด 129 แห่ง สำนักสงฆ์ 65 แห่ง มัสยิด 87 แห่ง โบสถ์คริสต์ 10 แห่ง ศาลเจ้าและโรงเจ 19 แห่งสัญลักษณ์ประจำจังหวัดตราประจำจังหวัด:ภาพกระโจมไฟและภาพลูกคลื่นภาพกระโจมไฟหมายถึง จังหวัดตรังเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศภาพลูกคลื่นหมายถึง ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดตรัง เป็นเนินเล็ก ๆ สูง ๆ ต่ำๆ คล้ายลูกคลื่น ต้นไม้ประจำจังหวัด: ศรีตรัง  คำขวัญประจำจังหวัด: เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
          การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เป็นการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นทุกปีของประเทศไทย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการกีฬาของชาติ โดยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเริ่มต้นโดยองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 ที่จังหวัดพระนคร  โดยแบ่งภาคการแข่งขันออกเป็น 5 เขตตามภูมิภาคต่างๆ โดยให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกๆปี   จนมาถึงวันที่ 2-9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 มาแข่งขันที่จังหวัดนครสวรรค์ เปลี่ยนแปลงการแข่งขันจาก 9 เขต เป็น 10 เขต โดยแยกกรุงเทพมหานครออกมาจากเขต 1 เป็นเขต 10  ปี 2521 แต่เกิดอุทกภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานีทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันมาเป็นวันที่ 14-30 มกราคม พ.ศ. 2522 ต่อมาในปีพ.ศ. 2527 ที่จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเสียใหม่จาก “กีฬาเขตแห่งประเทศไทย”มาเป็น “กีฬาแห่งชาติ “โดยใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ครั้งที่ 18 เป็นต้นมา 

จนถึงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เกาะแก้วเกมส์วันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 จังหวัดระยอง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแห่งชาติ (รูปแบบใหม่) ซึ่งจะกำหนดจัด 2 ปี/ครั้ง และเปลี่ยนจากการแข่งขันในนาม เขต ทั้ง 10 เขต เป็น จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด มาถึงวันที่ 9-19 กันยายน พ.ศ. 2549 กีฬาแห่งชาติ สุพรรณบุรี  (สุพรรณบุรีเกมส์) มีมติคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงการแข่งขันจาก 2 ปี/ครั้งเป็นปีละครั้ง เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาของวงการกีฬา โดยรูปแบบการแข่งขันยังเป็นเช่นเดิม  มาถึงปัจจุบันการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38    จังหวัดตรัง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยใช้ชื่อในครั้งนี้ ตรังเกมส์ กำหนดให้มีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9 – 19 กันยายน 2552 โดยใช้สนามแข่งขันในจังหวัดตรังทุกชนิดกีฬา โดย การรวมพลังคนเก่ง คนดีของเมืองตรัง สู่ตรังเกมส์ สร้างค่านิยมใหม่และจุดเน้นคือ ความมีมาตรฐานการจัดการแข่งขันนักกีฬายึดมั่นในกฎกติกา พัฒนาสมรรถนะความเป็นเลิศสู่สากล พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมความรักความผูกพันและสามัคคีของคนในชาติ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จึงกำหนดคำขวัญให้เป็นเกมส์แห่งความผูกพันและมิตรภาพของคนไทย

          กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์นายสาทิตย์ วงหนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ นายกฤษณพร เสริมพานิช ว่าที่อธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ ได้นำสื่อมวลชนทุกแขนงทุกส่วนร่วมเดินทางไปตรวจดูความพร้อมของสนามแข่งขัน และสถานที่พักนักกืฬาสิ่งอำนวยความสดวกแก่ผู้มาร่วมงานเช่น โรงแรมแกรนด์เอ็ม.พี. รีสอร์ท โรงแรมระดับ 5 ดาว หรูหรา โดดเด่น ทันสมัยที่สุดในจังหวัดตรัง ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในรูปลักษณ์ของเรือสำราญด้วย ห้องพักหรู 248 ห้อง หลากหลายสไตล์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติทุกด้าน ในการส่งข้อมูล/ข่าวสารหรืออื่นๆ ของศูนย์สื่อ/ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด www.trang.go.th)   prtrang@prd.go.th  พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากคณะกรรมการทุกฝ่าย และให้คำแนะนำถึงพิธีงานเปิดและงานปิด ที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์ตัวตนวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนตรังและชาวใต้

 
          สัญลักษณ์ LOGO   ออกแบบโดยนำเอา FORMAT ของคนกำลังออกกำลังกายแขนข้างหนึ่งช้อนประคอง LOGO ของกีฬาแห่งชาติไว้คนออกกำลังกายเป็นเลข 3 ส่วนใต้แขนเลข 8 เหมือนริบบิ้นของนักยิมนาสติก ลีลา ส่วนล่างของสัญลักษณ์ เป็นละลอกคลื่นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของจังหวัดตรัง
          สัตว์นำโชค MASCOT  ใช้ พยูน ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฝูงสุดท้ายในประเทศไทยอาศัยอยู่ในทะเลตรัง เป็นตัวนำโชคชื่อ  “นายสามัคคี”เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นศูนย์กลางของ การแข่งขันและเป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์ความรัก–จบ–

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: